สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

บริษัทถือเสมอว่าพนักงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จของบริษัท จึงได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี และการเที่ยวพักผ่อนประจำปี เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีของพนักงานในการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมและดูงานทุกระดับชั้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น นอกจากโครงการต่างๆ ข้างต้น บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นๆที่บริษัทได้มอบให้กับพนักงาน ดังนี้

  • บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดา ของพนักงานในระดับปฏิบัติการเป็นประจำทุกปี
  • บริษัทได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้กับผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด
  • บริษัทได้มอบประกาศเกียรติคุณ และมอบทองเป็นรางวัล ให้พนักงานที่มีอายุงานครบ 10ปี, 20ปี และ 30ปี เป็นประจำทุกปี เพื่อขอบคุณและยกย่องพนักงานที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจให้แก่บริษัทมาโดยตลอด