สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้า

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันระหว่างคู่ค้าแต่ละรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกัน โดยในการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขและสัญญาทางการค้า