ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อช่วยติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ใกล้ชิดมากขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย

  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ ในรายงานประจำปี