ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญ 12,031,105,828 หุ้น มูลค่า 12,031,105,828 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญ 11,949,713,176 หุ้น มูลค่า 11,949,713,176 บาท

อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 30.00%