ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

หุ้นสามัญ 12,031,105,828 หุ้น มูลค่า 12,031,105,828 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

หุ้นสามัญ 11,893,544,146 หุ้น มูลค่า 11,893,544,146 บาท

อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 เท่ากับ 30.00%