ข้อมูลบริษัท

  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท ค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่เป็นส่วนใหญ่ โครงการที่ทำจะเป็นโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและโครงการตามจังหวัดใหญ่ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หัวหิน ภูเก็ต มหาสารคาม และอยุธยา

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,031,105,828 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 11,949,713,176 บาท

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

  เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 37-38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กทม. 10120
  โทร. 0-2343-8900

  หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและ
  ข้อบังคับของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลได้ในรูปแบบไฟล์ PDF

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และได้มีการจัดตั้งแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขึ้นเป็นบริษัทจำกัดในวันที่ 30 สิงหาคม 2526 บริษัทฯ ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยขายที่อยู่อาศัยทั้งประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หัวหิน ภูเก็ต มหาสารคาม และอยุธยา

  วิสัยทัศน์ของบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คือ เป็นบริษัทชั้นนำของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้ซื้อบ้านและผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยบริษัทฯให้ความสำคัญทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งมอบโครงการและบ้านคุณภาพแก่ผู้บริโภค ทั้งการวิจัย การพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี การก่อสร้าง การออกแบบ ตลอดจนการคัดเลือกวัสดุ และการบริการ เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างดีและลงตัว เพื่อให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญต่อสังคม คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานภายในองค์กร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯดังกล่าว

  ประวัติบริษัท

  2566

  พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

  บริษัทฯ ประกาศนโยบายการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยมีเป้าหมายการเติบโตที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ การกำกับดูแลกิจการ สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม และมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งสร้าง “ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Create A Better Living)” ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการจัดทำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมสำนักงานใหญ่และสำนักงานขาย จำนวน 57 แห่ง โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 จากบูโร เวอริทัส และขึ้นทะเบียน CFO จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

  พัฒนาและติดตั้งระบบ AirPlus Square Condo

  บริษัทฯ ได้เริ่มติดตั้งระบบ AirPlus² (แอร์พลัสสแควร์) ในอาคารประเภท Condominium เป็นครั้งแรก เปิดตัวที่โครงการ วันเวลา ณ เจ้าพระยา ซึ่งระบบจะช่วยเติมอากาศใหม่ ที่ผ่านการกรองฝุ่น PM 2.5 ด้วย HEPA Filter (High Efficiency Particulate air Filter) และถ่ายเทนำเอาอากาศเก่าออกไป เพื่อให้ห้องพักอาศัยได้มีคุณภาพอากาศที่ดีอยู่เสมอ ระบบทำงานอัตโนมัติตามเซ็นเซอร์วัดค่าฝุ่นที่อยู่ภายในห้อง และสามารถควบคุม ดูสถานะการทำงานผ่าน Mobile Application

  เกล็ดระบายอากาศดักน้ำ Linear Grille

  เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ กริลระบายอากาศ ที่สามารถดักน้ำฝน และแมลง ไม่ให้ผ่านเข้ามาสู่ภายในบ้านหรือห้องพักอาศัย แต่อากาศยังสามารถถ่ายเทได้ดี ดีไซน์สอดรับกับบ้านสไตล์ใหม่ สามารถติดตั้งได้กับผนังที่ไม่มีชายคา สิ่งประดิษฐ์นี้ได้จดสิทธิบัตรการออกแบบ และอนุสิทธิบัตร (Patent pending)

  SOLAR ROOF บ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขาย

  บริษัทฯได้มีการออกแบบนำ SOLAR ROOF ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา ซึ่งเป็นไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด มาติดตั้งสำหรับบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขาย เพื่อลดภาระการใช้ไฟฟ้าช่วงที่ลูกค้าอยู่บ้านเวลากลางวัน และเป็นการลดผลกระทบปัญหาโลกร้อนซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่องจากการใช้พลังงานในปัจจุบัน

  SOLAR สำหรับบ่อบำบัดรวมของโครงการ

  บริษัทฯได้มีการนำ SOLAR มาติดตั้งสำหรับระบบบ่อบำบัดโครงการ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน สำหรับการบำบัดน้ำเสียของโครงการ สามารถนำไปคำนวณ ค่า carbon credit ได้ โดยเริ่มติดตั้งโครงการที่เปิดใหม่ปี 2566 จำนวน 4 โครงการ

  การออกแบบบ้านและสภาพแวดล้อม ตามแนวคิดที่นำไปสู่การสร้างความยั่งยืนเพื่อ อนาคตของคนในยุคใหม่

  GREEN CREATION DESIGN การออกแบบโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับและตอบโจทย์ (design trend) ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งปัจจุบันปัญหาโลกรวน มีผลกระทบในวงกว้างยิ่งขี้น การออกแบบจัดการ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการบรรเทาและป้องกัน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกgeneration โดยการนำเสนอแนวความคิด “Home environmental Design” ในงานออกแบบบ้านและสภาพแวดล้อมโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติและทิศทางแดดลม(Oriented Design) เพื่อให้เกิดภาวะน่าสบาย (comfort zone) โดยจัดให้พื้นที่ Semi-Outdoor และจัดวางตำแหน่งช่องเปิด การจัดสวนกระถางและแผงระแนงบังตา ให้มีความเป็นส่วนตัวและมีมุมมองที่สวยงามจากภายในและภายนอก (Inside Out – Outside In) รวมถึงการให้ความสำคัญในการออกแบบพื้นที่ใช้สอย(space for new gen.) โดยออกแบบและลงรายลงละเอียด เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้งานอย่างมีคุณภาพ และเหมาะสมกับการใช้ชีวิตแบบ New & Next Normal

  บ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขาย ทางเลือกใหม่ของการซื้อบ้านสำหรับผู้บริโภค “บ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขาย” ที่แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดให้ผู้ซื้อบ้าน เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย และลดปัญหาเรื่องเตรียมความพร้อมให้บ้านก่อนเข้าอยู่ ให้ผู้ซื้อไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาเรื่องช่าง ไม่ต้องเสียเวลารอผลิตเฟอร์นิเจอร์ ไม่ต้องเตรียมงบประมาณในการตกแต่งบ้าน ไม่ต้องห่วงว่าแต่งบ้านแล้วจะไม่สวยอย่างที่คิด ไม่ต้องรอบ้านให้พร้อมเพราะเข้าอยู่ได้ทันที “บ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขาย” ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้บ้านสวยพร้อมตกแต่งครบทั้งหลัง ที่ทีมออกแบบแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกแบบและควบคุมงานให้ทุกขั้นตอน ทั้งงานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง บิวท์อิน พร้อมติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ของตกแต่งบ้านให้พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที ได้ทุกอย่างที่ตาเห็น ให้ลูกค้าสะดวกไม่ต้องงบไม่บานปลายเพราะกู้จบด้วยงบก้อนเดียว ซึ่งบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายนี้ มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านคู่ และทาวน์โฮม ในหลากหลายทำเล

  ตู้อเนกประสงค์ YON ออกแบบโดยใช้แนวคิดจาก “Save space to Create space” โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Landscape ร่วมมือกับ DOS ในการออกแบบ จึงพยายามนำพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่างจำกัด มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสวยงามมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเขตเมืองมีมูลค่าที่ดินสูงขึ้น เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน ด้วยการนำการใช้งานที่แตกต่างกันมารวมกัน คือ ตู้จดหมาย ตู้พัสดุ ถังขยะ จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ตู้อเนกประสงค์ YON เพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น มีการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น โดยออกแบบให้มีช่องแยกประเภทขยะต่างๆในตัว เช่น ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล กระดาษที่ใช้แล้ว นอกจากนี้ในส่วนของช่องใส่พัสดุและจดหมาย มีขนาดใหญ่ สามารถเก็บจดหมายและกล่องพัสดุได้หลายชิ้น ผลิตวัสดุ คุณภาพสูง และสามารถนำมารีไซเคิล กลับมาใช้ใหม่ได้

  SOLAR GARDEN ได้มีการนำดวงโคมสำหรับตกแต่งงาน Landscape ที่เป็น Solar cell มาใช้ เพื่อความสวยงามของงาน Landscape และช่วยประหยัดพลังงาน โดยมีการเลือกใช้ทั้งงานสวนส่วนกลางของโครงการ และไฟกิ่งหน้าบ้านสร้างเสร็จก่อนขายทุกหลัง

  ได้รับรางวัล Credence Award in Real Estate 2023

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล Credence Award in Real Estate 2023 แบรนด์ผู้กำหนดบรรทัดฐานคุณภาพ และสร้างฝันของลูกค้าได้เป็นจริงสูงสุด จาก Terra BKK ซึ่งมอบให้กับบริษัทที่ลูกค้าให้การยอมรับในด้านคุณภาพและเป็นแบรนด์ที่ครองอันดับ 1 ในคุณสมบัติ Top 4 ที่ผู้บริโภคคาดหวังมากที่สุด คือ เป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานการก่อสร้าง, มีคุณภาพ, มีบริการหลังการขายที่ดีและเป็นแบรนด์ที่รู้สึกปลอดภัย รวมถึงเป็นแบรนด์ที่ครองอันดับ 1 ที่ลูกบ้านอยากแนะนำต่อมากที่สุด

  ได้รับรางวัล BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2023

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2023 จากโครงการ VIVE Rama 9 และ CHAIYAPRUEK 3 Serene Lake - Chiang Mai โดยเป็นบริษัทนักพัฒนาโครงการที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ที่เข้าเกณฑ์การตัดสินซึ่ง BCI Asia ได้ตั้งมาตรฐานไว้เพียง 10 รางวัลต่อปีเท่านั้น

  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับการเชิดชูเกียรติในงานเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER

  บริษัทฯ ได้รับการเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 85 หน่วยงานที่ได้รับการเชิดชูเกียรติครั้งนี้

  ตู้อเนกประสงค์ “YON” รับรางวัลระดับโลกในงาน GOOD DESIGN AWARD 2023 ประเทศญี่ปุ่น

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับโลกในงาน GOOD DESIGN AWARD 2023 ประเทศญี่ปุ่นจาก “YON” ตู้อเนกประสงค์ฝังกำแพงรั้วบ้านที่มาพร้อมกับช่องรับพัสดุ ช่องรับจดหมาย จัดเก็บขยะแบบแยกประเภทขยะ เป็นการใช้งานแบบ 2 in 1 โดยบริษัทฯ และ DOS LIFE ร่วมกันพัฒนา

  ได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประจำปี 2566

  บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประจำปี 2566 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

  ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018

  บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 มาตรฐานสากลด้านการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)

  2565

  ยอดจองสินค้าแนวราบสูงสุดเป็นประวัติการณ์

  บริษัทฯ มียอดจองสินค้าแนวราบ 28,001 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดจองสินค้าแนวราบที่สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ โดยมาจากยอดจองสินค้าบ้านเดี่ยว 25,515 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากปี 2564

  เปิดตัว Application iDesign (Version 2)

  บริษัทฯ ได้พัฒนาต่อยอด Application iDesign ใน Version ใหม่ ที่ถูกออกแบบให้ User Interface ใช้งานง่าย และสวยงามมากยิ่งขึ้น สามารถค้นหาตำแหน่งโครงการตาม Location ที่สนใจพร้อมนำทางผ่าน Google map ไปยังที่ตั้งโครงการ เพิ่มไอเดียและสไตล์การตกแต่งห้องที่หลากหลาย สนุกกับการเลือกจัดวางเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ต่าง ๆ หลากหลายขนาดและสไตล์ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ในการเป็น Interior Designer ด้วยตัวเอง ผ่านฟังก์ชันการแชร์ภาพและลิงค์ 360 องศา ให้กับเพื่อนและคนในครอบครัว

  ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบ. TSE เพื่อติดตั้งระบบโซลาร์ รูฟท็อป

  บริษัทฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับบ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) เพื่อติดตั้งระบบโซลาร์ รูฟท็อปบนหลังคาคลับเฮ้าส์ ใน 5 โครงการเริ่มต้น ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะนำระบบโซลาร์ รูฟท็อปนี้มาใช้กับโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ออกแบบบ้านตามแนวคิด NEXT NORMAL 2022

  ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ออกแบบบ้านตามแนวคิด NEXT NORMAL 2022 ซึ่งเป็นการออกแบบให้ตอบรับกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งเทรนด์ ไลฟ์สไตล์ และผลจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ใช้สอยของบ้านที่รองรับชีวิตยุคใหม่ สุขอนามัย การใช้พลังงานทางเลือก การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และงานออกแบบที่ตอบรับการอยู่อาศัยของทุกคน (Universal Design) รวมถึงการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ตัวอย่างเช่น การออกแบบพื้นที่ส่วนครัวให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีฟังก์ชันที่ใช้สอยมากขึ้นเนื่องจากผู้คนทำอาหารที่บ้านมากขึ้น และมีการออกแบบพื้นที่ส่วนครัวให้มีทั้งครัวเปิดและครัวปิด (ครัวไทย) มีการใช้ระบบ Super Hood ที่มีประสิทธิภาพในการดูดควันสูงพร้อมบำบัดควันก่อนปล่อยออก รวมถึงเพิ่มพื้นที่สำหรับ Food Storage ที่สามารถเก็บอาหารแห้งและวัตถุดิบในการทำอาหาร ออกแบบเพิ่มพื้นที่ Clean Zone เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ภายในบ้าน รวมถึงการเลือกสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่คำนึงถึงความสะอาดถูกสุขอนามัยและความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น เช่น ระบบไร้การสัมผัส (touchless) เป็นต้น

  ได้รับรางวัล BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2022

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2022 จากบริษัท บีซีไอ เซนทรัล จำกัด เนื่องในโอกาสที่โครงการมัณฑนา ราชพฤกษ์ - นครอินทร์, CHAIYAPRUEK Bangna km 15, และพฤกษ์ลดา ราชพฤกษ์ - 345 ได้รับรางวัลดังกล่าว

  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง

  บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากโครงการ มัณฑนา ศรีนครินทร์-บางนา และ โครงการ มัณฑนา 2 บางนา กม.7

  ได้รับรางวัล Credence Award

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล Credence Award แบรนด์ผู้กำหนดบรรทัดฐานคุณภาพ และสร้างฝันของลูกค้าได้เป็นจริงสูงที่สุด จากงาน TERRAHINT Brand Series 2022 จัดโดยบริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

  2564

  เริ่มดำเนินธุรกิจโรงแรมในสหรัฐอเมริกา

  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 บริษัท Land and Houses U.S.A. Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100% ได้ซื้อโรงแรม The SpringHill Suites by Marriott ในเมืองอนาไฮม์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเป็นโรงแรมแห่งแรกที่บริษัทฯ ลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา

  การออกแบบดีไซน์ใหม่เพื่อยุค New Normal ทั้งในส่วนของบ้านและสโมสร

  จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 กระแสของโลกในเรื่องยุค Metaverse ที่ผู้คนทำงานผ่านระบบอินเตอร์เนตมากขึ้น และการเปลี่ยนไปของไลฟ์สไตล์ การออกแบบบ้านจึงต้องปรับเปลี่ยน โดยตอบสนองต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยในยุค New Normal เช่น ให้มีฟังก์ชันเรื่อง Work from Home ด้วยการออกแบบพื้นที่พร้อมช่องแสงหรือหน้าต่าง เพื่อให้สามารถทำงานในพื้นที่กึ่งเปิด มีแสงธรรมชาติส่องถึง ทั้งยังเพิ่มพื้นที่ในส่วน Semi-outdoor ให้ครอบครัวสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ มีการออกแบบให้มีพื้นที่สวนสำหรับปลูกผักสวนครัวได้อีกด้วย รวมถึงการติดตั้ง Smart Mail Box รองรับการสั่งของออนไลน์ ซึ่งได้ปรับขยายตู้กล่องจดหมายให้มีขนาดใหญ่รองรับพัสดุชิ้นใหญ่ได้

  ในส่วนของการออกแบบสโมสร ได้มีการออกแบบให้รองรับผู้สูงอายุและผู้ใช้ wheelchair ตามหลัก Universal Design เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่สโมสรด้วยทางลาดหรือลิฟต์ รวมทั้งมีการเตรียมห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้ใช้ wheelchair ควบคู่กันด้วย

  ได้รับรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2021

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2021 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง รางวัลนี้จัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคาร เป็นปีที่ 14 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี

  ได้รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands 2021

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands 2021 ในโอกาสที่บริษัทฯ มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีมูลค่าแบรนด์ 45,040 ล้านบาท ซึ่งได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 3 รางวัลนี้จัดขึ้นโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2563

  เปิดตัว Application iDesign ที่ช่วยให้ไอเดียในการตกแต่งบ้าน

  บริษัทฯ พัฒนาและเปิดตัว Application “iDesign” ที่ช่วยให้การตกแต่งบ้านเป็นเรื่องง่าย เพียงปลายนิ้วมือ ให้ไอเดียในการจัดวางเฟอร์นิเจอร์บนแปลนบ้านของ Land & Houses เลือกดูห้องได้หลากหลายมุมมอง เสมือนเข้าไปอยู่ในห้องจริง ทั้งโหมดภาพ 360 องศา และโหมด VR (Virtual Reality) และช่วยประมาณราคาการตกแต่งได้

  พัฒนาและติดตั้งระบบ AirPlus Square (PM2.5 control)

  บริษัทฯ ได้ต่อยอดเทคโนโลยี AirPlus โดยพัฒนาขึ้นเป็นรุ่น AirPlus² (PM2.5 Control) เป็นระบบที่ช่วยเติมอากาศใหม่ ที่ผ่านการกรองฝุ่น ด้วย HEPA Filter (High Efficiency Particulate air Filter) ซึ่งสามารถกรองฝุ่นอนุภาคได้เล็กถึง 0.3 ไมครอน และฝุ่น PM2.5 เพื่อให้บ้านได้รับ Fresh Air อยู่เสมอ และมีพัดลมที่ช่วยถ่ายเทอากาศเก่าออกไป โดยระบบ AirPlus² จะทำงานโดยอัตโนมัติ สอดคล้องตามสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลา โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นภายนอกและภายในบ้าน เพื่อควบคุมสั่งการทำงานของระบบ นอกจากนี้ยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมภายในบ้าน ระบายความชื้น กลิ่นอับ และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) โดยผู้ใช้งานสามารถดูสถานะปริมาณฝุ่น พัดลม และควบคุมระบบผ่าน Application ที่ชื่อว่า “AirPlus Square” บน Smart Device ได้ทุกที่ทุกเวลา

  พื้นสำเร็จรูป SPC

  บริษัทฯ ได้เริ่มนำ พื้นสำเร็จรูป SPC (Stone Plastic Composite) มาใช้งานปูพื้นชั้นล่าง ทดแทนพื้นกระเบื้องเซรามิคในบ้าน Townhome คุณสมบัติของพื้น SPC จะสามารถทนความชื้น กันปลวก ไม่ขยายตัว ไม่โก่งตัว ได้งานคุณภาพที่สวยงามทั้งยังลดระยะเวลาการทำงานลงอีกด้วย

  การออกแบบการถมดิน ลดการทรุดตัวของดินถมในโครงการ

  บริษัทฯ ได้เริ่มการออกแบบถมดิน โดยมีการเจาะสำรวจดินก่อน ตามพื้นที่ที่ได้มีการขึ้นโครงการ และมีการนำข้อมูลที่ได้จากการเจาะสำรวจดินมาโดยกำหนดการใช้วัสดุที่นำมาถมและวิธีการขั้นตอนการถมดิน เพื่อลดการทรุดตัวของดินถมในโครงการ

  ได้รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand 2020

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand 2020 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ บริษัทฯ มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงถึง 64,753 ล้านบาท ซึ่งรางวัลเกียรติยศนี้เป็นผลมาจากการทำงานวิจัยเรื่อง “การวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรใน ASEAN และประเทศไทย ประจำปี 2563” ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ได้รับรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 2563 จากวารสารการเงินธนาคาร ในโอกาสที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  2562

  ติดตั้งระบบ HomeTouch by LH

  บริษัทฯ ได้เริ่มนำเทคโนโลยี Smart Home มาใช้กับบ้านในโครงการ โดยระบบดังกล่าวได้ถูกพัฒนาให้ควบคุมผ่าน Applicaiton ที่ชื่อว่า HomeTouch by LH ซึ่งช่วยตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงานให้แก่ผู้พักอาศัย ใช้งานง่ายผ่าน Smart Devices ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ทีไหนก็สามารถดูบ้านผ่านกล้อง IP camera พร้อมตรวจจับความเคลื่อนไหว แจ้งเตือนกรณีมีผู้บุกรุก และสั่งเปิด-ปิดไฟ เปิด-ปิดแอร์ แบบอัตโนมัติ

  ระบบ Home automation

  บริษัทฯ ได้เริ่มนำระบบ Home automation มาติดตั้งในบ้าน โดยมีระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ (Home Automation) ระบบเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ (IR Controller) เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งาน

  การใช้ท่อระบายน้ำโครงการ ตาม มอก.

  บริษัทฯ ได้เริ่มนำท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มาใช้ในโครงการในเขตกรุงเทพมหานครฯ ทุกโครงการ

  ปรับ SPEC ถนนโครงการ

  บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนการบดอัดชั้นวัสดุรับถนนคอนกรีต เพื่อลดการทรุดตัว ของถนนคอนกรีต

  ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากงาน MONEY & BANKING AWARDS 2019 จัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีนั้นพิจารณาจากผลประกอบการในปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

  ได้รับรางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brands 2019”

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brands 2019” ในโอกาสที่ บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทยที่มีมูลค่าสูงสุดในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีมูลค่าแบรนด์สูงถึง 64,811 ล้านบาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบเอ็ดล้านบาท) นับเป็นปีที่ 10 ของการประกาศรางวัล มีจำนวน 15 บริษัท จาก 15 หมวดธุรกิจต่างๆที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เพียงหนึ่งแบรนด์เท่านั้นที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในแต่ละหมวด

  ได้รับรางวัล Outstanding Company Performance Awards

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล Outstanding Company Performance Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท โดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากงาน SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

  2561

  เริ่มดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในตลาดต่างจังหวัด

  วันที่ 19 และ 26 ตุลาคม 2561 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100% ได้เปิดให้บริการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา และโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา ตามลำดับ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กใหม่ใจกลางเมืองพัทยาเหนือ

  บริษัทเริ่มใช้พลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cells) เป็นครั้งแรก

  พ.ศ. 2561 เริ่มติดตั้ง Solar Cells กำลังการผลิต 52 กิโลวัตต์ บนหลังคาอาคาร สำนักงาน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประจำภาคเหนือเป็นครั้งแรกที่โครงการ SERENE LAKE - CHIANG MAI และ พ.ศ. 2563 ได้ติดตั้ง Solar Cells กำลังการผลิต 33 กิโลวัตต์เพิ่มเติมบนหลังคาอาคาร North Arena ซึ่งเป็นอาคาร Sports Club ภายในโครงการ SERENE LAKE - CHIANG MAI เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในเวลากลางวัน และบริษัทได้ดำเนินการพัฒนา และติดตั้งในโครงการอื่นๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

  ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 3 โครงการ

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 3 โครงการ ได้แก่ โครงการมัณฑนา ราชพฤกษ์-สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นในประเภทบ้านเดี่ยวราคาสูง โครงการ inizio 3 ปิ่นเกล้า-วงแหวน ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นในประเภทบ้านเดี่ยวราคาปานกลาง และโครงการคอนโดมิเนียม 333 Riverside ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประเภทอาคารชุดราคาสูง จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA)

  ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศในงาน “101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช”

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศในงาน “101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” ในโอกาสที่เป็นผู้มีอุปการะคุณมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ให้ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  2560

  คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

  ในเดือนสิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งคุณนพร สุนทรจิตต์เจริญให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

  ยอดรับรู้รายได้จากการขายที่อยู่อาศัยสูงสุดเป็นประวัติการณ์

  บริษัทฯ มียอดรับรู้รายได้จากการขายที่อยู่อาศัยจำนวน 31,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากปี 2559 ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ

  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นพันธมิตรทางธุรกิจกับ CTBC Bank

  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายต่อ CTBC Bank ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงเป็น 21.88% และบริษัทฯ บันทึกเป็นกำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมเป็นเงิน 1,135 ล้านบาท

  ระบบผนังสำเร็จรูป บ้าน VIVE

  บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนการก่อสร้างจากระบบการก่อสร้าง Conventional เป็นระบบการก่อสร้างแบบระบบผนังสำเร็จรูป (Pre-Fab) ในบ้าน VIVE

  ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560 เนื่องในโอกาสที่โครงการมัณฑนา วงแหวน-บางบอน ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นในประเภทบ้านเดี่ยวราคาแพง จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA)

  ได้รับรางวัลการออกแบบโครงการจาก International Property Awards

  โครงการคอนโดมิเนียม The Bangkok Thonglor ซึ่งออกแบบโดย บ. Tandem Architects (2001) ได้รับรางวัลการออกแบบโครงการจาก International Property Awards 3 รางวัล ได้แก่ AWARD WINNER – Residential High-Rise Architecture Thailand, Best – Residential High Rise Architecture Thailand, และ NOMINEE / Residential High-Rise Architecture Asia Pacific

  2559

  พัฒนาและติดตั้งระบบ AirPlus ECO

  บริษัทฯ ได้พัฒนาต่อยอดระบบ AirPlus ใน Version ใหม่ที่ใช้ Timer เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการ ควบคุมอัตราการถ่ายเทอากาศภายในบ้านให้มีความสม่ำเสมอมากขึ้น ขยายการติดตั้งระบบในกลุ่มบ้านเดี่ยวแบรนด์ ชัยพฤกษ์ พฤกษ์ลดา และ Villaggio

  ระบบผนังสำเร็จรูป บ้านแฝด

  บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนการก่อสร้างจากระบบการก่อสร้าง Conventional เป็นระบบการก่อสร้างแบบระบบผนังสำเร็จรูป (Pre-Fab) ในบ้านแฝด

  ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 เนื่องในโอกาสที่โครงการวิลลาจจิโอ พระราม 2 (Villaggio) ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในประเภทบ้านเดี่ยว ราคาปานกลาง (3-5 ล้านบาท) โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

  2558

  จัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุน (REIT) ภายใต้ชื่อ "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)"

  บริษัท แอลแอนด์เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 60% ได้นำโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 สุขุมวิท มาจัดตั้งเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุน (REIT) ภายใต้ชื่อ "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)" โดยได้กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ทั้งสิ้น 2,037 ล้านบาท

  ได้รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านนวัตกรรม

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านนวัตกรรม แบบบ้าน Marigold (231GO) โครงการบ้านมัณฑนา Lake Watcharapol และ รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้าน Modern Skyhall โครงการแลนด์มาร์ค เอกมัย-รามอินทรา จากการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

  2557

  ยอดจองสูงสุดเป็นประวัติการณ์

  บริษัทฯ มียอดจองจากธุรกิจที่อยู่อาศัยรวม 31,520 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากปี 2556 ซึ่งเป็นยอดจองที่สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ

  ได้รับการเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร

  บริษัทฯ ได้รับการเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันจาก "A" เป็นระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

  จัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุน (REIT) ภายใต้ชื่อ "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC)"

  บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 60% ได้นำอาคารศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 สุขุมวิท มาจัดตั้งเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุน (REIT) ภายใต้ชื่อ "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC)" โดยได้กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ทั้งสิ้น 3,148 ล้านบาท

  ได้รับรางวัล International Property Awards สถาปัตยกรรมประเภทคอนโดสูง

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล International Property Awards สถาปัตยกรรมประเภทคอนโดสูง หรือ Award winning in Residential High-Rise Architecture Thailand (2014-2015) ในโอกาสที่โครงการคอนโดมิเนียม The Bangkok สาทร ซึ่งออกแบบโดย บ. Tandem Architects (2001) ได้รับรางวัลดังกล่าว โครงการคอนโดมิเนียม The Bangkok สาทรสูง 50 ชั้น แนวความคิดในการออกแบบคือ “Simplify the natural form into the way of modern living”

  2556

  เปิดตัว ระบบ AirPlus เทคโนโลยีบ้านหายใจได้

  บริษัทฯ ได้เริ่มติดตั้งระบบ AirPlus ซึ่งเป็นระบบถ่ายเทอากาศที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้รับ Fresh Air โดยอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาอากาศเสียภายในบ้าน โดยระบบดังกล่าว ได้เลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับระบบ ทำให้ช่วยประหยัดพลังงาน โดยเริ่มติดตั้งในบ้านเดี่ยวแบรนด์นันทวัน และมัณฑนา

  ได้รับรางวัล Trusted Brand 2013

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล Trusted Brand 2013 โดยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นแบรนด์ที่ได้รับการโหวตให้เป็น “แบรนด์สุดยอด หรือ Platinum” ในหมวดของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ และเป็นเพียงบริษัทเดียวในเอเชียที่ได้รับรางวัลในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การสำรวจนี้เป็นการสำรวจแบรนด์ของสินค้าและบริการที่เลือกโดยผู้บริโภคอย่างแท้จริง

  ในปีนี้ ภายใต้ “LH SMART แนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้แนะนำ “ AirPlus”เทคโนโลยีการถ่ายเทอากาศภายในบ้านให้เกิดภาวะสบาย โดยการนำอากาศใหม่เข้ามาแทนที่อากาศเก่าในบ้าน ทำให้บ้านหายใจได้ ติดตั้งให้กับบ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับลูกบ้าน

  2555

  จัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อ “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LHPF)”

  บริษัทฯ ได้นำโครงการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเซ็นเตอร์พอยท์ทองหล่อ โครงการเซ็นเตอร์พอยท์ พร้อมพงษ์ และโครงการแอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร มาจัดตั้งเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อ “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LHPF)” โดยบริษัทฯ ได้กำไรผ่านทาง "ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม" เป็นจำนวน 536 ล้านบาท

  เริ่มดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในสหรัฐอเมริกา

  บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อย Land and Houses U.S.A. Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือหุ้น 100% ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยได้ซื้ออพาร์ทเมนท์ให้เช่าโครงการ Verona ซึ่งอยู่ในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย

  ได้รับรางวัล Trusted Brand 2012

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล Trusted Brand 2012 จากการสำรวจของนิตยสาร Reader's Digest ได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากสุดจากผู้บริโภค โดยในปีนี้บริษัทฯ เป็นเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในประเภทอสังหาริมทรัพย์และยังได้รับรางวัลสูงสุด คือ Platinum Award ติดต่อกันเป็นปีที่เจ็ดอีกด้วย

  ในแง่การตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า บริษัทได้มีการเปิดตัวสินค้าในกลุ่มคอนโดมิเนียมที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ "North" ในทำเลใกล้ใจกลางเมือง

  2554

  เปิดให้บริการโครงการเทอร์มินอล 21 สุขุมวิท

  โครงการเทอร์มินอล 21 สุขุมวิท ซึ่งเป็นโครงการที่ประกอบด้วยพื้นที่ศูนย์การค้าและโรงแรมได้เปิดให้บริการในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่จำนวน 60%

  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 โดยมีชื่อใหม่ว่า ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 35.8%

  โครงหลังคา Smartruss

  บริษัทฯ ได้เริ่มนำโครงหลังคาสำเร็จรูป Smartruss มาใช้แทนโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณในการสร้างบ้าน ซึ่งโครงหลังคา Smartruss นี้เป็นโครงถักหลังคาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทำให้โครงหลังคา มีสัดส่วนถูกต้องแม่นยำทุกชิ้น ไม่จำเป็นต้องเชื่อมเหล็กหน้างาน ทั้งยังติดตั้งได้รวดเร็ว

  ได้รับรางวัล Trusted Brand "Platinum Award Winner"

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล Trusted Brand "Platinum Award Winner" จากนิตยสาร Reader's Digest ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

  2553

  สินค้าบ้านเดี่ยวของบริษัทฯอยู่ในระดับราคาสูงกว่า 3 ล้านบาท

  ปัจจุบัน สินค้าบ้านเดี่ยวของบริษัทฯอยู่ในระดับราคาสูงกว่า 3 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียม อยู่ในระดับราคาสูงกว่า 2 ล้านบาท เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและตอบสนองความต้องการบ้านของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น บริษัทฯจึงได้พัฒนา product brand ใหม่ที่มีระดับราคาต่ำกว่าสินค้าในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

  • 1.บ้านเดี่ยว ระดับราคา 2.5 - 3 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ “Inizio”
  • 2.ทาวน์เฮ้าส์ ระดับราคา 1.5 - 2 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ “Indy”
  • 3.คอนโดมิเนียม ระดับราคา 1.8 - 2 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ “The Key”
  การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วย seismic test

  บริษัทฯ ได้เริ่มทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วย seismic test เสาเข็มทุกต้น ก่อนจะทำงานโครงสร้างฐานราก เพื่อลดปัญหาบ้านทรุดตัว เนื่องจากเสาเข็มเสียหายระหว่างการตอกเสาเข็ม

  2551

  มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลส่งเสริมจริยธรรมในการทำงาน

  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลส่งเสริมจริยธรรมในการทำงานรวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาทักษะและคุณภาพบุคลากร ควบคู่กับการพัฒนาระบบงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตลอดมา ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Trusted Brand "Platinum Award Winner" จากนิตยสาร Reader's Digest ซึ่งเป็นรางวัลขั้นสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการและพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคในประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 3

  ด้านการพัฒนาสินค้าในปี 2551 นี้ บริษัทฯได้พัฒนารูปบ้านแบบใหม่ 2 Series ได้แก่ My Life แบบบ้านซี่รี่ส์ล่าสุดที่ออกแบบจากผลการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในการอยู่อาศัย ความต้องการ และการใช้พื้นที่ รวมถึงวิถีชีวิตประจำวัน และแบบบ้าน Modern Style ล่าสุดที่โครงการ The Land Mark Residence ซึ่งถือเป็นรุ่นพรีเมี่ยมพิเศษสุด สะท้อนความทันสมัย ตอบรับการอยู่อาศัยแบบ Urban Living อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในระดับราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป

  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ยังมีการพัฒนาโครงการทาวน์โฮม เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคา 2.7-3.2 ล้านบาท ภายใต้ Brand "Baan Mai" ที่กระจายไปในทำเลต่างๆ ของ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  ระบบผนังสำเร็จรูป โครงการบ้านมัณฑนา

  บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนการก่อสร้างจากระบบการก่อสร้าง Conventional ที่ก่อสร้างด้วยอิฐและปูน เป็นระบบการก่อสร้างแบบระบบผนังสำเร็จรูป (Pre-Fab) ในโครงการบ้านมัณฑนา เพื่อให้ได้งานคุณภาพ ความแข็งแรงคงทน และระยะเวลาที่เร็วขึ้น

  ระบบผนังสำเร็จรูป บ้าน Townhome

  บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนการก่อสร้างบ้าน Townhome จากระบบการก่อสร้าง Conventional เป็นระบบการก่อสร้างแบบระบบผนังสำเร็จรูป (Pre-Fab)

  2549

  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายในกรอบบรรษัทภิบาลส่งเสริมจริยธรรมในการทำงาน

  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายในกรอบบรรษัทภิบาลส่งเสริมจริยธรรมในการทำงาน รวมทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาทักษะและคุณภาพบุคลากรควบคู่กับ การพัฒนาระบบงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล Trusted Brand 2006 "The Platinum Winner" นิตยสาร Reader's Digest ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการและพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดจากผู้บริโภคในประเทศไทยประจำปี 2549 จากผลสำรวจของ Neilson Media Research รางวัลแห่งเกียรติยศนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหนับพนักงานทุกคน ในส่วนของตลาดบ้านเดี่ยว บริษัทฯ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด จากเดิมที่ร้อยละ 13.30 ในปี 2548 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.3 ในปี 2549

  2548

  เปิดดำเนินการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เปิดดำเนินการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2548 การจัดตั้งธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เกิดจากแนวความคิดของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมเป็นอันดับหนึ่งซึ่งนอกจากจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงแล้วยังตระหนักถึงการจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีเนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าประเทศไทยควรมีสถาบันการเงินที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค

  2547

  ดำเนินโครงการอาคารชุดพักอาศัย

  ดำเนินโครงการอาคารชุดพักอาศัย สร้างเสร็จก่อนขายพร้อมตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ บน 4 ทำเล ของกรุงเทพฯ ชั้นใน ถ. ทรัพย์ ถ. สุขุมวิท 61 และ 43 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ภายใต้ชื่อโครงการ The Bangkok

  เปลี่ยนพื้นไม้ปาร์เก้จากไม้จริง เป็นพื้นลามิเนต

  บริษัทฯ ได้เริ่มนำพื้นลามิเนตมาใช้ปูพื้นชั้นบนของบ้าน เพื่อทดแทนพื้นไม้จริง เพราะมีคุณสมบัติในเรื่องของความแข็งแรง และยืดหดตัวน้อยกว่าไม้จริงหลายเท่า จึงลดปัญหาปาร์เก้โก่งตัว

  ระบบกันขโมย

  บริษัทฯ ได้เริ่มนำระบบสัญญาณกันขโมยมาติดตั้งในบ้าน เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ทราบว่ามีการบุกรุกจากบุคคลภายนอก ทั้งยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน

  2545

  บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย

  การพัฒนา "บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย" ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่การเพิ่มมูลค่า (Value Added) สิ่งที่สำคัญต่อการอยู่อาศัยให้แก่บ้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ รวมถึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค เช่น ชุดเฟอร์นิเจอร์ ส่วนเตรียมอาหาร ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ การตกแต่งสวนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  ระบบป้องกันไฟดูด ไฟลัดวงจร

  บริษัทฯ ได้เริ่มนำระบบป้องกันไฟดูด ไฟลัดวงจร มาติดตั้งในตู้ควบคุมไฟในบ้าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้งานหากเกิดไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าลัดวงจรระบบป้องกันจะทำหน้าที่ตัดก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายของผู้ใช้งาน

  ระบบประตูหน้าต่าง เปลี่ยนจากไม้ เป็น อลูมิเนียม ,UPVC

  บริษัทฯ ได้เริ่มนำระบบประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม และ UPVC มาใช้สำหรับการติดตั้งเพื่อทดแทนประตูหน้าต่างไม้ ซึ่งอลูมิเนียม และUPVC สามารถแก้ปัญหาการยืด หดตัว และป้องกันการแตกร้าวจากการยืด หดตัวได้ดี

  2544

  บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย

  บริษัทฯ นำกลยุทธ์ "บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย" มาใช้ในการพัฒนาโครงการทุกๆ โครงการของบริษัทฯ และยกเลิกการทำบ้านสั่งสร้าง หรือ บ้านผ่อนดาวน์ ดังนั้นบ้านของบริษัทฯ ที่พร้อมเปิดขายนั้น จะเป็นบ้านที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าทุกหลัง

  1. กันยายน บริษัทขายเงินลงทุนทั้งสิ้นใน บ.สยามสินธร จ.ก. จำนวน 14.49% ในราคาหุ้นละ 1 สตางค์ และขายเงินลงทุนทั้งสิ้นใน บ.โนเบิ้ลเคลียร์โฮลดิ้ง (บีวีไอ) จก. จำนวน 14.42% ในราคาหุ้นละ 1 สตางค์ เนื่องจาก บริษัททั้งสองมีผลขาดทุนเกินทุนเป็นจำนวนมาก
  2. สิงหาคม บริษัทได้แต่งตั้ง ดร.ศิริ การเจริญดี เป็นกรรมการตรวจสอบแทน มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล ที่ได้ลาออกไป เมื่อเดือนพฤษภาคม 2544 และได้แต่งตั้ง ดร.ซีค งี ฮวด เป็นกรรมการจากกลุ่ม GIC เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน

  2543

  เข้าลงทุนในบริษัท เอเซีย แอสเซท แอดไวซอรี่ จำกัด

  พฤศจิกายน บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท เอเซีย แอสเซท แอดไวซอรี่ จำกัด จำนวน 499,994 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 4.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.99% เพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนในสิทธิ์เรียกร้องต่าง ๆ

  พัฒนาระบบ Online Project Management System (OPM) เพื่อใช้ดำเนินงานภายในองค์กรระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายก่อสร้าง กลุ่มโครงการ ฯ รวมถึงการใช้ทำงานร่วมกันกับกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทฯ วัสดุก่อสร้าง พัฒนาเว็บไซต์ Homedd.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจซื้อบ้าน ให้ได้รับความสะดวกในการหาข้อมูลของโครงการ ที่ตั้ง รายละเอียด แบบบ้าน ราคา ตลอดจนได้ติดต่อสถาบันการเงิน 8 แห่ง มาร่วมในการแข่งขันสินเชื่อด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้ผู้สนใจซื้อ หรือผู้ซื้อแล้ว โดยเป็นการอนุมัติ online ทาง internet ริเริ่มนำกลยุทธการสร้างบ้านให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนขาย หรือ "บ้านสร้างก่อนขาย" เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงใจที่สุด สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ว่า ผู้บริโภคสามารถซื้อบ้านที่ได้เห็น ได้เลือกบ้านจริงที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จนพอใจก่อนตัดสินใจซื้อ เนื่องจากว่าในช่วงนั้นมีลูกค้าจำนวนหลายหมื่นรายที่ซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้านในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนไป โดยจะตัดสินใจซื้อต่อเมื่อบ้านสร้างเสร็จแล้ว

  2542

  ซื้อหุ้นของบริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด

  ธันวาคม บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นของบริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 348,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าเท่ากับ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 140 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 48.72 ล้านบาท จากบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท พื้นสำเร็จรูปพีซีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พื้นสำเร็จรูป พีซีเอ็ม จำกัด (มหาชน) แล้ว เพื่อขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ คือ ประกอบธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งวัสดุก่อสร้าง และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อยดังกล่าว

  บริษัทฯ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

  1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการตรวจสอบ
  3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการตรวจสอบ

  พฤศจิกายน บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ มีหนี้ที่ต้องปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 17,713.20 ล้าน บาท ปรับโครงสร้างหนี้เสร็จสิ้นจำนวน 17,435.05 ล้านบาท คงเหลือหนี้ที่อยู่ระหว่างการเจรจาจำนวน 278.15 ล้านบาท สาระสำคัญของการปรับโครงสร้างหนี้คือ

  1. หนี้จำนวน 14,485.5 ล้านบาท ยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปเป็นเวลา 7 ปี โดย 2 ปีแรกไม่ต้องคืนเงินต้น หนี้ที่เป็นเงินบาทคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ของธนาคารผู้ให้กู้ หรือธนาคารในประเทศที่ผู้ให้กู้กำหนดส่วนหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ LIBOR+1%.
  2. หนี้จำนวน 120 ล้านเยน คิดเป็น 45.67 ล้านบาท ได้แปลงหนี้เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 45,672 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้
   1. อัตราแปลงสภาพ 18.38 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
   2. อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี
   3. ครบกำหนดไถ่ถอนปีละเท่าๆ กัน ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2545-1 ธ.ค. 2549
   4. บริษัทฯ ไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดได้ ณ มูลค่าที่ตราไว้ บวกด้วยจำนวนเงินเทียบเท่ากับอัตราเฉลี่ย MLR ของธนาคารพาณิชย์ไทย 4 แห่ง ลบด้วยร้อยละ 4 ต่อปี ของมูลค่าที่ตราไว้ โดยคิดคำนวณตั้งแต่วันที่ออกจนถึงวันที่ใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
  3. หนี้จำนวน 2,903.88 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ทำสัญญาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้โดยการจ่ายชำระหนี้จำนวน 1,753.97 ล้านบาททำให้บริษัทฯ มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 1,149.91 ล้านบาท

  บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 178,176,546 หุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท ได้เงินเพิ่มทุนทั้งสิ้น 2,494,47 ล้านบาท

  กันยายน ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสัดส่วนผู้ถือหุ้น เมื่อ GIC (Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. ) ได้เข้าถือหุ้นบริษัทฯจำนวน 94,285,715 หุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.17% ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย ได้เงินเพิ่มทุนทั้งสิ้น 1,320 ล้านบาท

  มิถุนายน เพื่อยกระดับการอยู่อาศัย บริษัทฯ ได้ริเริ่มพัฒนาแบบบ้านรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีความเพียบพร้อมมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่อยู่อาศัยภายในโครงการ ทางด้านความต้องการเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยและได้นำความต้องการเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบบ้านใหม่ โดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ภายใต้แนวคิดหลักคือ "บ้านสบาย" โดยถือเป็นกลยุทธิ์ของบริษัทฯ ที่ย้ำความเป็นผู้นำทางด้านการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของแบบบ้านและรูปแบบการ อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง โดยองค์ประกอบหลักของ " บ้านสบาย" นี้ ประกอบด้วยแนวคิด 3 ประการ ได้แก่

  1. บ้านเย็นสบาย ประหยัดพลังงาน ประกอบด้วย คอนกรีตมวลเบา Q-Con ,กระจกเขียวกรองแสงและรังสีความร้อน ฝ้าระแนงไม้ชายคา , แผ่นอลูมิเนียมฟลอย์ใต้หลังคา
  2. ครบทุกพื้นที่ใช้สอย เตรียมระบบต่างๆ ไว้ให้ อาทิ ระบบวางท่อกำจัดปลวก, ห้องน้ำแยะส่วนเปียกส่วนแห้ง, ห้องครัวแยกเป็นสัดส่วน ระหว่างส่วนเตรียมอาหารและประกอบอากหาร, ติดวอลเปเปอร์ทั้งหลัง
  3. ตรียมความพร้อมเพื่อความสะดวก ปลอดภัย อาทิ ระบบตัดไฟอัตโนมัติและระบบไฟฉุกเฉิน, ติดตั้งมุ้งลวดคุณภาพ, ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำและถังสำรองน้ำ พร้อมด้วยตกแต่งสวนรอบบ้าน แนวคิดแบบบ้านสบายจึงเป็นบ้านที่มีความพร้อมเพื่อการอยู่อาศัยมากขึ้นสามารถช่วยลดภาระทั้งทางด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการย้ายเข้าอยู่รวมทั้งภาระทางด้านการเงินให้กับลูกค้าได้มาก

  2541

  เริ่มใช้ระบบโทรศัพท์หมายเลขเดียว คือหมายเลข 230-8888 เป็นเบอร์อัตโนมัติ

  เพื่อมอบความสะดวกสบายต่อลูกค้าที่ต้องการโทรศัพท์ติดต่อโครงการต่างๆ บริษัทฯ จึงได้เริ่มใช้ระบบโทรศัพท์หมายเลขเดียว คือหมายเลข 230-8888 เป็นเบอร์อัตโนมัติ เมื่อลูกค้ากดหมายเลขนี้แล้วสามารถเลือกติดต่อไปยังโครงการต่างๆ ได้โดยกดเบอร์ต่อของแต่ละโครงการ จากภาวะวิกฤตของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ ทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นที่จะซื้อบ้าน เพราะกลัวว่าจะไม่ได้บ้านเมื่อผ่อนดาวน์ครบแล้ว เนื่องจากผู้ประกอบการประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน จึงไม่สามารถสร้างบ้านให้ลูกค้าตามสัญญาได้ บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ต้องการจะซื้อบ้าน โดยทำโฆษณาแคมเปญ "บ้านล็อตสุดท้าย ราคาสุดท้าย" ซึ่งบริษัทฯ ได้รวบรวมบ้านที่สร้างเสร็จแล้วแต่ถูกลูกค้าทิ้งดาวน์ นำมาจัดขายในราคาพิเศษ จากแคมเปญนี้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จในการขายเป็นอย่างมาก และทำให้บริษัทฯ ตระหนักว่าแท้จริงแล้วยังคงมีคนที่ต้องการจะซื้อบ้านอยู่อีกมากเพียงแต่ไม่มีความมั่นใจในตัวผู้ประกอบการ

  2539

  Direct Mass Marketing

  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้เห็นศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในการทำโฆษณาเพื่อที่จะเจาะให้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ได้มีการใช้จ่ายด้านกิจกรรมโฆษณาและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้ว บริษัทฯ จะมีโครงการบ้านประมาณ 20 - 25 โครงการทุกๆปี และจะต้องมีการโฆษณาโครงการเหล่านั้นตลอดทั้งปี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาฐานข้อมูลเอง เพื่อที่จะวางแผนโฆษณาและการตลาดอย่างคร่าวๆ ภายใต้แนวคิด การตลาดมวลชนแบบตรง หรือ "Direct Mass Marketing" วิธีการนี้ได้ลดค่าการตลาดและโฆษณาลงอย่างมาก ในขณะที่การขายบ้านกลับเพิ่มขึ้นเนื่องจากการตลาดและโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯได้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ ด้วยการมีสิ่งตีพิมพ์พิเศษแทรกในนสพ. ทั้งรายวันและรายสัปดาห์ เช่น ไทยรัฐ และประชาชาติธุรกิจ สิ่งพิมพ์นี้ใช้ชื่อว่า แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ไกด์ โดยเนื้อหาในสิ่งพิมพ์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับโปรโมชั่นพิเศษ และกิจกรรมต่างๆสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

  ธันวาคม บริษัทฯได้ลงทุน 700 ล้านบาท ในบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด หรือ BTSC และถือหุ้นร้อยละ 2.92 การลงทุนดังกล่าว ประกอบด้วยหุ้นมูลค่า 350 ล้านบาท และ หุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 350 ล้านบาท

  สิงหาคม มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นใน บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด โดยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถือหุ้นร้อยละ 30 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25 ควอลิตี้เฮ้าส์ถือหุ้นร้อยละ 25 นายพงส์ สารสิน ถือหุ้นร้อยละ 67 และ บริษัท พีซีเอ็ม พรีคาสต์ จำกัด ถือหุ้นที่เหลือร้อยละ 17.33

  กรกฎาคม บริษัทฯ ได้ร่วมหุ้นกับบริษัทสัญชาติอินโดนีเซีย 5 บริษัท ได้แก่ PT PRIMA SEHATI, PT MEKANUSA CIPTA, PT ANEKAGRIYA, PT RUMINUSA, PT KANAKA GRANAASRI, และ PT PUTRA PRABUKRAYA โดยการร่วมมือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปลงทุนนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.90 ในแต่ละบริษัท

  มิถุนายน บริษัทได้ขายหุ้น North Park ที่ถือไว้ทั้งหมด 40% ให้กลุ่มของธนาคารเอเชีย โดยมีกำไรก่อนหักภาษีประมาณ 578 ล้านบาท

  2538

  บริษัทฯได้ร่วมกับ Manuela Corporation เพื่อที่จะก่อตั้ง M L&H Corporation ในประเทศฟิลิปินส์

  ธันวาคม บริษัทฯได้ร่วมกับ Manuela Corporation เพื่อที่จะก่อตั้ง M L&H Corporation ในประเทศฟิลิปินส์ โดยบริษัทเข้าถือหุ้นร้อยละ 40 การลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปปรับโครงสร้างทางการเงินของ Bonafacio Land Corporation และหุ้นทั้งหมดได้ถูกขายให้กับ ML&H ที่ราคา 1,483 ล้านบาท

  บริษัทฯได้เข้าร่วมทุน พันธมิตรบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ ประกอบด้วย Government of Singapore Investment Corporation (GIC) และ OCBC Capital Management, บริษัทย่อยของ OCBC Bank Group ในประเทศสิงคโปร์ การร่วมทุนครั้งนี้ในประเทศไทยมีทุน 2,500 ล้านบาท ใน3 ปีแรก และจะขยายไปเป็น 5,000 ล้านบาท ต่อไป การถือหุ้นในประเทศไทยประกอบด้วย แลนด์แอนด์เฮ้าส์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นิธิภัทร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์วรรณ ซึ่งแต่ละแห่งถือหุ้นร้อยละ 12.5 ในการร่วมทุนนี้ ขณะที่กลุ่มทุนสิงคโปร์ และ OCBC ถือหุ้นคนละ 25% (ในปัจจุบัน การลงทุนดังกล่าวได้ยกเลิกไปแล้ว)

  กันยายน เพื่อที่จะคว้าโอกาสในการขยายตลาดไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพ บริษัทฯได้ลงทุน 55 ล้านบาท กับกลุ่มเมืองใหม่ และ ได้ก่อตั้ง บริษัท แอล แอนด์ เอช เมืองใหม่ จำกัด ในจังหวัด ภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองหลักทางภาคใต้ โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 55

  บมจ. พีซีเอ็ม พรีคาสต์ ฟลอร์ (PCM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ร่วมกับ ควอลิตี้เฮาส์ (QH) บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (AIA), บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนสยาม จำกัด (มหาชน) และนายพงส์ สารสิน ก่อตั้ง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนโดยตรงในบริษัทที่มีช่องทางจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตลาดค้าปลีกของตนเอง บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 40 และลงทุน 60 ล้านบาท

  มิถุนายน บริษัทฯได้ออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนประเภทสถาบัน 17 แห่ง จากจำนวนที่เสนอขาย 8 ล้านหุ้น 6 ล้านหุ้นขายให้กับนักลงทุนไทย ที่ราคาหุ้นละ 430 บาท และ อีก 2 ล้านหุ้นเสนอขายยังนักลงทุนต่างชาติที่ราคาหุ้นละ 500 บาท โดยจำนวนเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้มีมูลค่า 3,580 ล้านบาท และได้รับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2538

  พฤษภาคม การถือหุ้นของบริษัทฯใน บริษัท เอส เค การ์เม้นท์ จำกัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บิ๊กซี ในปี 2539) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 15 จากประมาณร้อยละ 25 หลังจากที่มีการเสนอขายหุ้นใหม่โดยกลุ่มจิราธิวัฒน์ถือร้อยละ 40 และ กลุ่มโรบินสันถือร้อยละ 15

  กุมภาพันธ์ บริษัทได้ซื้อ บริษัทหลักทรัพย์ ชาวไทย และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นิธิภัทร โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 36 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทฯ

  มกราคม บริษัทฯ ถือหุ้นทุนประมาณร้อยละ 7.38 ในบริษัทร่วมทุนของเมโทร แปซิฟิก คอร์ปอเรชั่นและบริษัทอื่นๆ ใน 11 ประเทศซึ่งเป็นผู้ชนะในการประมูลของรัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์โดยได้รับสิทธิในการพัฒนาที่ดินที่เป็นส่วนหนึ่งของฐานทัพฟอร์ท โบนาฟาซิโอเดิมที่ตั้งอยู่ ณ ชายแดนเขตธุรกิจการเงินมาคาติแห่งกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทฯ เคยลงทุนในโบนาฟาซิโอ แลนด์ คอร์ปอเรชั่นโดยถือหุ้นทุนอยู่ร้อยละ 55 และรัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ถือส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 45 การลงทุนในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,300 ล้านบาท million baht.

  2532

  มีการตั้งสโลแกนคำว่า "หนึ่งในโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์"

  ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ถูกแบ่งออกให้อยู่ภายใต้หลากหลายแบรนด์และมีราคาที่แตกต่างกัน มีการตั้งสโลแกนคำว่า "หนึ่งในโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์" ขึ้นและใช้เป็นกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการส่งเสริมแบรนด์หรือตราสินค้าสำหรับทุกโครงการ

  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532 บริษัทฯ ได้กลายมาเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท. และในวันที่ 1 เมษายน 2534 ได้เข้าจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

  2516

  ริเริ่มดำเนินโครงการบ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งเป็นโครงการแรก ชื่อว่า บ้านศรีรับสุข

  นางเพียงใจ หาญพาณิชย์ กรรมการของบริษัทฯ และมารดาของนายอนันต์ อัศวโภคิน ผู้ก่อตั้งแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นผู้ริเริ่มดำเนินโครงการบ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งเป็นโครงการแรก ชื่อว่า บ้านศรีรับสุข อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของบริษัท ณ ขณะนั้นไม่เพียงแต่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำมันครั้งแรก (First Oil Crisis) อย่างรุนแรง ยังได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากถึงร้อยละ 20-21 จึงขายได้เพียง 2 ยูนิต ยอดขายได้ทยอยเพิ่มขึ้นภายในปี 2520 และบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มขึ้นอีก ได้แก่ บ้านธนินทร บ้านสุขนทีและบ้านประชาชื่น

  บริษัทในเครือ

  บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

  ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
  ที่อยู่ : อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7
  เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2677 7000
  เบอร์โทรสาร : 0 2664 3396

  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

  ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าและบริการ
  ก่อสร้างต่อเติม และตกแต่งที่อยู่อาศัย
  ที่อยู่ : 96/27 หมู่ 9 บางเขน อ.เมือง
  จังหวัดนนทบุรี 11000
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2832 1000
  เบอร์โทรสาร : 0 2832 1400

  บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

  ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัสดุก่อสร้าง
  ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
  144 หมู่ 16 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น
  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 3522 1264 71
  เบอร์โทรสาร : 0 3522 1270

  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

  ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์
  ที่อยู่ : อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5
  เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2359 0000
  เบอร์โทรสาร : 0 2677 7223