คณะกรรมการ

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ประธานกรรมการบริหาร

ดูรายละเอียด

นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการบริหาร

ดูรายละเอียด

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการบริหาร

ดูรายละเอียด

นายวิทย์ ตันติวรวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน

ดูรายละเอียด