คณะกรรมการ

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ประธานกรรมการบริหาร

ดูรายละเอียด

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการบริหาร

ดูรายละเอียด

นายวัชริน กสิณฤกษ์

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด

นายอดุล ชูวณิชชานนท์

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด

นายวิทย์ ตันติวรวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน

ดูรายละเอียด