คณะกรรมการ

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดูรายละเอียด

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ประธานกรรมการบริหาร

ดูรายละเอียด

นายวิทย์ ตันติวรวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
กรรมการบริหาร

ดูรายละเอียด

นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

ดูรายละเอียด