ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

  พนักงานแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่วมกันบริจาคปฏิทินและกระดาษใช้แล้วให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

  ย้อนกลับ09 กุมภาพันธ์ 2567


  พนักงานแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่วมกันบริจาคปฏิทินและกระดาษใช้แล้ว
  พนักงานแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่วมกันบริจาคปฏิทินและกระดาษใช้แล้ว

  ตัวแทนพนักงานบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มอบปฏิทินและกระดาษใช้แล้วให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด โดยพนักงานบริษัทฯ ได้ช่วยกันนำปฏิทินปีเก่าและกระดาษใช้แล้วทั้งที่บ้านและที่ทำงานมาร่วมบริจาคเพื่อศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดนำไปใช้ผลิต "สื่ออักษรเบรลล์" ซึ่งผู้พิการทางสายตาสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ รวมน้ำหนักของปฏิทินและกระดาษใช้แล้วที่บริจาครวม 162 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรที่พนักงานให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมา

  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดเป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีวิสัยทัศน์คือ เป็นผู้นำทางด้านการผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตา ที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตามีโอกาสเข้าถึงสื่อเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาแนวคิด ทักษะ และเพิ่มศักยภาพของตนเองได้อย่างทัดเทียมกับคนปกติ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี