ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
ธ.ค. 2554 ธ.ค. 2555 ธ.ค. 2556 ธ.ค. 2557 ธ.ค. 2558 ธ.ค. 2559 ธ.ค. 2560 ธ.ค. 2561 ธ.ค. 2562 ส.ค. 2563
1. กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน
1.1 นายอนันต์ อัศวโภคิน 23.76% 23.76% 23.76% 22.07% 24.37% 24.26% 23.93% 23.93% 23.93% 23.93%
1.2 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด 5.62% 5.62% 5.62% 5.22% 5.77% 5.74% 5.66% 5.67% 5.67% 5.67%
1.3 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์ 1.14% 1.14% 1.14% 1.03% 1.15% 1.14% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13%
รวมกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน 30.52% 30.52% 30.53% 28.32% 31.29% 31.14% 30.72% 30.73% 30.73% 30.73%
2. Government of Singapore Investment Corporation (GIC) 13.69% 15.97% 16.11% 14.96% 16.51% 16.40% 16.17% 8.01% - -
อื่นๆ 55.79% 53.50% 53.36% 56.72% 52.20% 52.46% 53.11% 61.26% 69.27% 69.27%
รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
ทุนที่ชำระแล้ว (ล้านบาท) 10,025.92 10,025.92 10,025.92 10,985.57 11,730.03 11,786.55 11,949.71 11,949.71 11,949.71 11,949.71